Marco de Rivera reports on Wong Kar Wai for SHU UEMURA