Henrik Vibskov in Paris at Maison du Danemark 12 May – July 16th